Лицензия

Защита бизнеса -
дело профессионалов

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, 
пов'язаних з охороною державної та іншої власності,надання послуг з охорони громадян   

Наказ Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства внутрішніх справ України
від 14 грудня 2004 року N 145/1501
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 грудня 2004 р. за N 1678/10277
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства внутрішніх справ України
від 9 березня 2006 року N 22/230,
від 19 лютого 2007 року N 17/24
від 4 листопада 2008 року N 136/570

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства внутрішніх справ України
від 14 грудня 2004 р. N 145/1501

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 грудня 2004 р. за N 1678/10277 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» (із змінами і доповненнями), від 4 липня 2001 року N 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» (із змінами і доповненнями).

1.2. Ліцензійні умови визначають організаційні, кваліфікаційні та особливі вимоги провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян.

1.3. Визначені в Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

1.3.1. Охорона майна — діяльність суб'єктів охоронної діяльності з організації та практичного здійснення на підставі цивільно-правових договорів заходів, спрямованих на забезпечення схоронності, цілісності визначених володільцем майна належних йому будівель, споруд, іншого рухомого та нерухомого майна (далі — майно) з метою відвернення та/або недопущення безпосередніх посягань на майно, припинення не санкціонованого володільцем доступу до нього для збереження його фізичного стану і забезпечення здійснення володільцем цього майна всіх належних йому повноважень щодо нього.

1.3.2. Охорона громадян — діяльність суб'єктів охоронної діяльності з організації та практичного здійснення заходів, спрямованих на забезпечення особистої безпеки індивідуально визначеної фізичної особи шляхом відвернення та/або недопущення негативного безпосереднього впливу факторів кримінального, побутового або екологічного характеру на стан її життєдіяльності;

особиста безпека фізичної особи — поточний стан захищеності її життєдіяльності від безпосередніх загроз її життю, здоров'ю, тілесній неушкодженості, а також особистій свободі.

1.3.3. Охоронна діяльність — діяльність з надання послуг, пов'язаних з охороною майна юридичних і фізичних осіб та забезпеченням особистої безпеки фізичних осіб на підставі цивільно-правових угод.

1.3.4. Суб'єкти охоронної діяльності — зареєстровані в установленому чинним законодавством України порядку юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізичні особи — підприємці, які отримали ліцензії на право здійснення господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян.

1.3.5. Об'єкти охорони — фізичні особи, крім посадових осіб органів державної влади та громадян, щодо яких заходи захисту життя, здоров'я та майна здійснюються відповідно до окремих законів України, а також майно громадян і юридичних осіб усіх форм власності.

1.3.6. Персонал охорони — це працівники суб'єктів охоронної діяльності, які досягли 18-річного віку, перебувають у штаті суб'єкта господарювання на посадах, безпосередньо пов'язаних з організацією та здійсненням охорони, а також фізичні особи — підприємці, які відповідаютькваліфікаційним вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами, і безпосередньо виконують функції з організації та/або здійснення заходів охорони.

До персоналу охорони суб'єктів охоронної діяльності належать:

керівники суб'єктів охоронної діяльності (їх заступники, на яких у встановленому порядку покладені обов'язки з організації та/або здійснення заходів охорони);

охоронники — працівники суб'єктів охоронної діяльності, які за функціональними обов'язками безпосередньо виконують функції з охорони майна;

охоронці — працівники суб'єктів охоронної діяльності, які за функціональними обов'язками безпосередньо виконують функції з охорони громадян;

технічні працівники — працівники суб'єктів охоронної діяльності, які за функціональними обов'язками безпосередньо виконують функції з експлуатації технічних засобів охоронного призначення, у тому числі постійного контролю за надходженням сигналів про їх спрацювання на місцях їх установки.

1.3.7. Організація охорони — діяльність з визначення умов та розроблення заходів, необхідних для забезпечення схоронності майна та його цілісності, особистої безпеки фізичних осіб.

1.4. Заходи охорони, що здійснюються персоналом охорони:

1.4.1. Контроль за проходженням на об'єкт охорони, пересуванням його територією, а також залишенням його особами, переміщенням предметів відповідно до порядку, установленого володільцем майна, що охороняється (далі — володілець), з урахуванням вимог чинного законодавства, у тому числі шляхом:  

(абзац перший підпункту 1.4.1 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства внутрішніх справ України від 09.03.2006 р. N 22/230)

застосування пропускного та внутрішньооб'єктового пропускного режиму;

використання технічних засобів охоронного призначення (систем і технічних засобів охоронної сигналізації, теле-, відеоспостереження, контролювання доступу) відповідно до їх технічних характеристик і цільового призначення, у тому числі централізованого спостереження за роботою технічних засобів охоронного призначення, установлених на об'єктах;

використання службових собак.

1.4.2. Фізична охорона — безпосередні дії (заходи оперативного реагування) персоналу охорони за місцезнаходженням об'єкта охорони, спрямовані на виявлення, запобігання та припинення:

не санкціонованих володільцем проникнень на об'єкт охорони (на територію, у приміщення);

перебування осіб, яким володілець не надав відповідних повноважень, на об'єкті охорони;

протиправного заволодіння майном на об'єкті охорони шляхом крадіжки, грабежу, розбійного нападу, шахрайства тощо;

протиправного використання майна на об'єкті охорони особами, яким володілець не надав відповідних повноважень;

заподіяння володільцю збитків шляхом умисного пошкодження або знищення його майна, протиправних посягань на особисту безпеку фізичних осіб, їх недоторканність;

заподіяння майнової шкоди володільцю, ушкодження здоров'я фізичної особи шляхом очевидних порушень техніки безпеки, належних умов зберігання майна або внаслідок стихійного лиха, аварій, катастроф та інших надзвичайних подій за відсутності протиправних дій щодо об'єктів охорони.

1.4.3. Оперативне реагування — негайні, починаючи з мінімально необхідних, дії персоналу охорони, у тому числі за повідомленням третіх осіб, за фактами протиправних дій щодо об'єктів охорони, або на події та обставини, що завдають (можуть завдати) майнову шкоду володільцям, а також створюють очевидну загрозу особистій безпеці фізичних осіб, персоналу об'єкта охорони, іншим громадянам та персоналу охорони, з визначення конкретного місця можливого вчинення правопорушення чи виникнення небезпечних обставин, їх індивідуалізації, локалізації, а в разі потреби — нейтралізації, у тому числі припинення протиправних дій або інших згубних для майна та/або фізичних осіб наслідків.

1.5. Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян, та отримали відповідну ліцензію.

Якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності не в повному обсязі, а частково або з окремих послуг, то Ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.

1.6. Оформлення заяв про видачу ліцензій здійснюється суб'єктами господарювання за встановленою формою (додається).

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ

2.1. Суб'єкт охоронної діяльності, який надає послуги згідно з отриманою ліцензією, повинен забезпечити:

2.1.1. Відсутність серед засновників та свого персоналу охорони осіб, які мають не зняту чи не погашену в установленому порядку судимість за вчинення умисних злочинів або які за вироком суду позбавлені права займатися цим видом діяльності.

2.1.2. Наявність у персоналу охорони під час виконання заходів охорони дозволів установленого зразка на право носіння та застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії (далі — спецзасоби), а також знаків належності до конкретного суб'єкта охоронної діяльності, що установлюються вказаним суб'єктом, про запровадження яких у місячний термін інформується орган ліцензування.

2.1.3. Наявність у суб'єктів господарювання, що надаватимуть послуги, передбачені абзацом третім підпункту 1.4.1 пункту 1.4 цих Ліцензійних умов, технічних засобів охорони, щосертифіковані відповідно до чинного законодавства України.

2.1.4. Недопущення вчинення персоналом охорони правопорушень щодо об'єктів охорони.

2.1.5. Особисте виконання заходів охорони за цивільно-правовими договорами.

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 2.1.5 згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства внутрішніх справ України від 04.11.2008 р. N 136/570)

2.2. Суб'єкт охоронної діяльності, який надає послуги згідно з отриманою ліцензією, зобов'язаний:

2.2.1. Надавати послуги лише за письмово укладеними цивільно-правовими договорами. Вести письмовий облік договорів; здійснювати виконання договорів з надання охоронних послуг на користь третіх осіб лише за їх письмовою згодою. При укладенні договорів конкретно вказувати в них об'єкт охорони та, якщо це — майно громадян або юридичних осіб, зазначати розмір майнової відповідальності суб'єкта охоронної діяльності, який визначається відповідно до вимог частини 2 статті 96 та пункту 3 частини 1 статті 980 Цивільного кодексу України.

2.2.2. За згодою володільця розміщувати на видному місці на центральному посту (посту) з охорони стаціонарного об'єкта місцезнаходження та номер ліцензії суб'єкта охоронної діяльності.

2.2.3. Негайно сповіщати орган внутрішніх справ за місцезнаходженням об'єкта охорони про вчинення протиправних посягань на об'єкт, що охороняється, виявлення крадіжок, інших правопорушень. Уживати заходів щодо недопущення сторонніх осіб на місце події до прибуття представників органу внутрішніх справ.

2.2.4. Дотримуватись вимог придбання, реєстрації та використання спецзасобів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 року N 706 «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії».

2.2.5. Дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу до суб'єкта охоронної діяльності відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України та Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58 (із змінами і доповненнями), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за N 110, та забезпечити зберігання наданих документів.

(підпункт 2.2.5 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства внутрішніх справ України від 04.11.2008 р. N 136/570)

2.2.6. Підпункт 2.2.6 пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва, Міністерства внутрішніх справ України від 09.03.2006 р. N 22/230)

3. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

3.1. Керівник (директор, його заступник або керівник філії, іншого відокремленого структурного підрозділу) суб'єкта охоронної діяльності повинен мати фахову вищу освіту за спеціальністю «Фінансово-економічна безпека», або вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, магістр) та диплом про перепідготовку (свідоцтво про підвищення кваліфікації) за спеціальністю «Фінансово-економічна безпека», або вищу освіту та досвід роботи не менше п'яти років на посадах старшого або вищого начальницького складу, старшого або вищого офіцерського складу правоохоронних органів, підрозділів відомчої воєнізованої охорони, військових формувань.

(пункт 3.1 у редакції наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства внутрішніх справ України від 04.11.2008 р. N 136/570)

3.2. Охоронники, охоронці повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 N 336 "Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

(пункт 3.2 у редакції наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства внутрішніх справ України від 04.11.2008 р. N 136/570)

3.3. Пункт 3.3 виключено

(згідно з наказом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства внутрішніх справ України від 04.11.2008 р. N 136/570,
у зв'язку з цим пункти 3.4 — 3.5 уважати відповідно пунктами 3.3 — 3.4)

3.3. Для фізичних осіб — підприємців є обов'язковим дотримання вимог, встановлених для персоналу охорони суб'єкта охоронної діяльності.

3.4. Охоронна діяльність здійснюється лише персоналом, який відповідає вимогам, у тому числі кваліфікаційним, установленим цими Ліцензійними умовами.

4. ОСОБЛИВІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ

4.1. Припинення протиправних дій щодо об'єктів охорони здійснюється з дотриманням вимог законодавства України про необхідну оборону, крайню необхідність, затримання правопорушника та охорону праці.

4.2. Технічні засоби охоронного призначення відповідно до їх технічних характеристик і цільового призначення, а також службові собаки використовуються під час здійснення заходів охоронивиключно для виявлення та при затриманні осіб, які проникли (намагалися проникнути) на об'єкти охорони, пересуваються ними або залишають їх, у тому числі з дозволу їхнього володільця.

4.3. Заходи, які забезпечують особисту безпеку фізичної особи, можуть також здійснюватися за умов і обставин, що не містять ознак протиправних дій щодо цієї фізичної особи (при негативному впливі дій або наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф та інших надзвичайних подій, нападу тварин, тяжких особистих, сімейних та інших обставин, хворобливого стану тощо), але можуть створити безпосередню загрозу її життю та здоров'ю.

4.4. Діяльність, пов'язана з охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями.

4.5. З метою організації та під час здійснення охоронної діяльності забороняється:

4.5.1. Придбавати та використовувати для виконання функцій з організації та здійснення заходів охорони нерухомого та рухомого майна, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб майно, що згідно із законодавством може використовуватися лише військовими формуваннями, підрозділами відомчої воєнізованої охорони та правоохоронними органами держави.

(підпункт 4.5.1 пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства внутрішніх справ України від 04.11.2008 р. N 136/570)

4.5.2. Здійснювати за цивільно-правовими договорами заходи охорони майна без наявності відповідних документів, які підтверджують повноваження замовника охоронних послуг щодо володіння, користування або розпорядження цим майном, законність перевезення належного йому вантажу тощо, та охорони громадян без підтвердження повноважень замовника представляти законні інтереси фізичної особи, на користь якої запропоновано укласти угоду.

Право власності на нерухоме майно замовника охоронних послуг підтверджується правовстановлювальним документом і витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно.

(пункт 4.5.2 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства внутрішніх справ України від 19.02.2007 р. N 17/24)

Повноваження фізичної особи на вчинення юридичних дій від імені юридичної особи без довіреності підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

(пункт 4.5.2 доповнено абзацом третім згідно з наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства внутрішніх справ України від 19.02.2007 р. N 17/24)

4.5.3. Протидіяти представникам правоохоронних органів під час виконання покладених на них завдань із забезпечення правопорядку та громадської безпеки, а також іншим посадовим особам і громадянам, які виконують службові обов'язки в межах своїх повноважень, визначених законодавством.

4.5.4. Розголошувати відомості про вжиття конкретних заходів для організації та здійснення заходів охорони майна, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб, конфіденційну інформацію про господарську діяльність, оголошену такою в установленому порядку, а також відомості про приватне життя особи, щодо якої здійснюються заходи безпеки, що стали відомими у зв'язку з виконанням охоронних функцій.

4.5.5. Передавати ліцензію на здійснення охоронної діяльності для використання іншим юридичним особам і громадянам.

4.5.6. Брати участь у виконанні судових рішень, ухвал про зміну органів управління та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

(пункт 4.5 доповнено підпунктом 4.5.6 згідно з наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства внутрішніх справ України від 04.11.2008 р. N 136/570)

4.6. Під час здійснення охоронної діяльності персоналу охорони суб'єктів господарювання забороняється:

4.6.1. Удаватися до неправомірних дій, що посягають на права і свободи громадян, ставлять під загрозу їхнє життя, здоров'я, честь, гідність та майно.

4.6.2. Видавати себе за представників правоохоронних органів.

4.6.3. Використовувати формений одяг та знаки розрізнення працівників правоохоронних органів, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

4.6.4. Використовувати не сертифіковані в установленому порядку технічні засоби спеціального охоронного призначення, засоби радіозв'язку без наявності дозволів на їх використання на наданих радіочастотах, а також інші технічні засоби, що завдають шкоди життю та здоров'ю громадян, довкіллю.

4.7. Не залучаються до охоронної діяльності громадяни:

4.7.1. Які не досягли повноліття.

4.7.2. Які за станом здоров'я і фізичного розвитку відповідно до висновку закладу охорони здоров'я не можуть виконувати обов'язки з охорони майна або громадян.

4.7.3. Які перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії.

4.7.4. Підпункт 4.7.4 пункту 4.7 виключено

(згідно з наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва, Міністерства внутрішніх справ України від 09.03.2006 р. N 22/230,
у зв'язку з цим підпункти 4.7.5 — 4.7.9 уважати відповідно підпунктами 4.7.4 — 4.7.8)

4.7.4. Визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними.

4.7.5. Які мають непогашену чи незняту судимість за умисні злочини.

4.7.6. Яким у судовому порядку заборонено займатися охоронною діяльністю або роботою, пов'язаною з матеріальною відповідальністю.

4.7.7. Які не зареєстровані за місцем проживання в установленому чинним законодавством порядку.

4.7.8. Які ухиляються від призову на строкову військову службу, військового обліку та спеціальних зборів.

4.8. Пункт 4.8 виключено

(згідно з наказом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства внутрішніх справ України від 04.11.2008 р. N 136/570,
у зв'язку з цим пункт 4.9 уважати відповідно пунктом 4.8)

4.8. Відомості про особу при вирішенні питання про можливість її залучення до охоронної діяльності одержуються відповідно до чинного законодавства.

 

Заступник Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва 
С. І. Третьяков 

Заступник Міністра
внутрішніх справ України 


А. Й. Присяжнюк 

 

Додаток
до пункту 1.6 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян 

ГУМВС, УМВС України в
________________________ області 

 

 

 

ЗАЯВА

Заявник ____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи — підприємця)

Місцезнаходження юридичної
особи або місце проживання
фізичної особи — підприємця 

Поштовий індекс
м.
вул. 

_____________________
_____________________
_____________________ 

Організаційно-правова форма ________________________________________________________________
Код організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) ______________________________________
Код відомчої підпорядкованості _______________________________________________________________
Код території ліцензіата ______________________________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи -
платника податків та інших обов'язкових платежів ________________________________________________

Банківські реквізити:
Банк _______________________________________________________________________________________
Поточний рахунок __________________________________________ МФО ___________________________
Керівник ___________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Телефон __________________________________________ факс ___________________________________

       Прошу Вас видати ліцензію на провадження такого виду господарської діяльності (необхідне зазначити):

       1. Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності.
2. Надання послуг з охорони громадян.

       Філії підприємства ______________________________________________________________________
                                                                                              (найменування філії, іншого відокремленого
____________________________________________________________________________________________
підрозділу, місцезнаходження) 

З порядком отримання ліцензії з цього виду господарської діяльності, Ліцензійними умовами її провадження ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

До цього часу охоронною діяльністю (необхідне зазначити):
займався на підставі ліцензії N _________ від _______________ терміном дії до ________________ або
охоронною діяльністю не займався.

Перелік документів, що додаються до заяви:

1. Копія статуту підприємства, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа, на __ арк.

2. Копія установчого договору підприємства, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа, на __ арк.

3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа, на __ арк.

4. Копія документа про освіту особи, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності, засвідчена в установленому порядку, на __ арк.

5. Копія трудової книжки особи, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності, засвідчена в установленому порядку, на __ арк.

6. Копія послужного списку особи, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності, засвідчена в установленому порядку, на __ арк.

Заявник 

Підпис
М. П. 

Ініціали, прізвище 

 

Заступник Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва 
С. І. Третьяков 

Заступник Міністра
внутрішніх справ України 


А. Й. Присяжнюк

назад

© www.hoster.zp.ua
Яндекс.Метрика